KONSEPTNING LINGVOKULTUROLOGIK KATEGORIYA SIFATIDA IFODALANISHIKONSEPTNING LINGVOKULTUROLOGIK KATEGORIYA SIFATIDA IFODALANISHI

Authors

  • Munisa Karimova Samarqand davlat chet tillar instituti “Ingliz filologiyasi” kafedrasi katta o‘qituvchisi
  • Navruz Imamov Samarqand iqtisodiyot va servis instituti “Tillarni o‘qitish” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Keywords:

Konsept, madaniy muhit, aksiologik, verballashuv, grammatik nutq, lingvokulturologiya, lingvamadaniy

Abstract

Mazkur maqola konseptning lingvokulturologik jarayon sifatida  qiyoslab o‘rganish bilan birga kognitiv jihatini ham tahlil qilish orqali ifodalashga qaratilgan. Tillar orasidagi qiyoslashda o‘ziga xos o‘rin tutadigan konseptning  taqqoslanishi konseptlarning verballashuvi, lingvo madaniyatlarning etnalogik xususiyatlarini yoritib berishi qiyoslab o‘rganilgan.

References

Апресян Ю. В., Апресян Ю.Д. Метафора в семантическом представлении эмоций // Вопр. языкознания. 1993. № 3. С. 27–35.

Апресян Ю. B., Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные концепты. Вопросы языкознания. Москва «Наука» № 1. 2011. –С 19-52.

Bo‘ronov J.B. Ingliz va o‘zbek tillari qiyosiy grammatikasi. Toshkent, “O‘qituvchi”, 973.-B.35.

Buronov J. Сравнительная типология английского и тюркских языков. – М., Высшая школа, 1983. – С. 33.

Vorkachev S.G. Schaste kak lingvokulturniy konsept. - M., Gnozis, 2004. 236s.

Гаманко, Р.С.Внутриязыковая и межъязыковая идиоматичность / Р.С. Гаманко// Филологическая проблематика в системе высшего образования: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 2. – Самара: Сам ГАПС, 2005. – С. 199-206.

Imamov N.P. Ingliz va o‘zbek tillarda tugallanganlik aspektual semantikani shakillantiruvchi temporal adverbiallarning ifodalanishi, nomli maqolasi Til va adabiyot.uz 2-son 2024

Imamov N.P. Ingliz va o‘zbek tillarida iterativlik aspektual semantikasini shakillantiruvchi temporal adverbiallar, nomli maqolasi So‘z san’ati xalqaro jurnali 7 jild, 1 son. 2024.

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Karimova, M., & Imamov, N. (2024). KONSEPTNING LINGVOKULTUROLOGIK KATEGORIYA SIFATIDA IFODALANISHI. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 161-165. https://doi.org/10.2024/gmk1ry50