XORIJIY TIL TA’LIMIDA GAZETA MATERIALLARIDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARIXORIJIY TIL TA’LIMIDA GAZETA MATERIALLARIDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Authors

  • Begmatov M.B. SamDChTI professori, f.f.n.

Keywords:

matn, leksik va grammatik qiyinchliklar, lingvistik xususiyat, gazeta materiallari, o‘qituvchi izohlari

Abstract

Ma`lumki, shiddat bilan rivojlanib borayotgan davlatimiz dunyoda yuz berayotgan iqtisodiy hamda ijtimoiy yangiliklardan uzluksiz boxabar bo`lib turishi uchun albatta xorijiy malakatlarning ommaviy axborat vositalarida berilib boradigan axborotlarni olib turishi taroqqiyotda ham muhim o`rin tutadi. Mazkur maqolada esa mashg‘ulotlarda gazeta maqolalaridan foydalanishning ba’zi xususiyatlarini yoritishga urinamiz.

References

Begmatov M.B Gazeta sarlavhalarining kommunikativ pragmatik funksiyalari Xorijiy til ta’limining kognitiv – pragmatik tamoyillari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. –Samarqand: SamDChTI, 2007. –24-25 b.

Горина Е.В. Газета в аспекте речевого воздействия на личность. –автореф. дисс. канд. филол. наук. –Екатеринбург, 2004. –20 с.

Коробова Л.А. Из наблюдений над некоторыми номиративными структурами заголовков газеты В кн: Иностранная филология, Республиканский сборник, Каз. гос. ун.-т им. С.М.Кирова. –Алма-Ата, 1975 вып. 5. –С. 60-67.

Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. МГУ, –М., 1979. –290 с.

Розенталь Д.Э. Актуальные вопросы изучения языка газеты – Вести. МГУ, сер. Журналистика, 1975, № I. –С. 44-48.

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Begmatov M.B. (2024). XORIJIY TIL TA’LIMIDA GAZETA MATERIALLARIDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 117-120. https://doi.org/10.2024/b9q36861

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>