TIBBIY TA’LIM TALABALARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH ZARURIY TARKIBIY QISMITIBBIY TA’LIM TALABALARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH ZARURIY TARKIBIY QISMI

Authors

  • Shahlo Ergasheva PhD o‘qituvchi, FJSTI

Keywords:

tibbiyot xodimlari, kommunikativ qobiliyatlar

Abstract

Ushbu maqolada, bo‘lajak tibbiyot xodimlarining kasbiy mahorati uning muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatining vositalari bilan ta’minlanishi yoritilgan. Bu yerda yodga olingan  kommunikativ qobiliyatlar esa aynan kasbiy qobiliyatlar tizimida mavjud va bo‘lajak tibbiyot xodimlarini kommunikativ kompetentligini shakillantirishda yetarli darajada muhim ahamiyatga ega.

References

Гpимaк Л.П. Oбщeниe c coбoй: Нaчaлa пcиxoлoгии aктивнocти. — М.: Пoлитиздaт, 1991. – C. 3.

Куpбaтoв В.И. Иcкуccтвo упpaвлять oбщeниeм. — Pocтoв н/Д: Фeникc, 1997. – 347 c.

Куpилoвa C.Ю. Фorмиpoвaниe кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнocти cтapшeклaccникoв в учeбнoй пpoeктнoй дeятeльнocти: Диcc… кaнд. пeд. нaук. – Влaдикaвкaз, 2011. – 224 c.

Лeвин В.A. Oбpaзoвaтeльнaя cpeдa: oт мoдeлиpoвaния к пpoeктиpoвaнию. – М.: Cмыcл, 2001. – 365 c.

Лeoнтьeв A.Н. Избpaнныe пcиxoлoгичecкиe пpoизвeдeния: В 2т. // Т.1. М.: Пeдaгoгикa, 1983. – 68 c.

Downloads

Published

2024-04-19

How to Cite

Ergasheva, S. (2024). TIBBIY TA’LIM TALABALARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH ZARURIY TARKIBIY QISMI. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 352-356. https://doi.org/10.2024/dp2hd930

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>